top of page

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Business Publishing Services Kft. (székhely: H-1075 Budapest, Madách Imre út 13-14., cégjegyzékszáma: Madách Imre út 13-14., cégjegyzékszáma: 01-10-047178, 01-09-732231 adószáma:, adószáma: 13379113-2-42)mint Kiadó által értékesített reklámfelületekre, az általa kiadott elektronikus vagy nyomtatott kiadványokra, a Társaság által szervezett rendezvényekre, illetve a Társaság által értékesített termékekre vonatkozó szerződésekkel kapcsolatos jogviszonyokban a Kiadó és a Megrendelők jogait és kötelezettségeit hivatott szabályozni. 

 

I.  Értelmező rendelkezések

 

1.       Jelen ÁSZF alkalmazásában:

 

 

a.       Kiadó: a Business Publishing Services Kft., aki a hirdetés közzétételére alkalmas eszközzel (reklámfelülettel) rendelkezik és ezek segítségével a hirdetést megismerhetővé teszi, illetve gondoskodik a Kiadványok megjelentetéséről;

Elérhetőség: office@businesspublishing.hu

 

b.      Megrendelő: az a jogi-, jogi személyiséggel nem rendelkező, vagy természetes személy, akinek érdekében a hirdetés közzétételre kerül, illetve aki a saját érdekében a hirdetés közzétételét a Kiadótól vagy megbízottjától, illetve ügynökétől megrendeli (ideértve a Reklámozó megbízásából eljáró reklámszolgáltatót és -ügynökséget is), továbbá akinek érdekében a megrendelt Kiadvány megjelentetésre kerül, illetve aki a rendezvény megszervezésével a Business Publishing Services Kft.-ét megbízza;

 

 

c.       Szolgáltatás: jelen ÁSZF alkalmazásában reklámfelületek Kiadó általi értékesítését, elektronikus vagy nyomtatott kiadványok megjelentetését és forgalmazását, a Kiadó termékeinek értékesítését, valamint rendezvények szervezését foglalja magában;

 

 

d.      Hirdetés: olyan nyilvános tájékoztatásként ellenérték vagy ellenszolgáltatás fejében közzétett felület vagy egyéb egyedi megjelenési mód (behúzás, beragasztás, fóliázás, stb; együtt: inzert) (a továbbiakban együttesen: hirdetési felület), amely megnevezett vagy ábrázolt termék, szolgáltatás, ingatlan, jog és kötelezettség (együtt: áru) értékesítését, vagy más módon ellenérték fejében történő igénybevételét vagy a Reklámozó által kívánt más hatás elérését segíti elő, és a Reklámozó nevének, megjelölésének, tevékenységének népszerűsítését, továbbá áru vagy árujelző megismertetését mozdítja elő;

 

e.       Rendezvény: a Business Publishing Services Kft. által szervezett olyan esemény, melyet a termékeinek illetve szolgáltatásainak népszerűsítése érdekében szervez;

 

 

f.        Kiadvány: a Business Publishing Services Kft. által megjelentetett nyomtatott vagy elektronikus úton létrehozott nyomtatott sajtótermék, függetlenül annak kiadási periódusától. Kiadvány a Business Publishing Services Kft. által megjelentetett gyűjteményes mű, katalógus függetlenül attól, hogy évente egy ízben vagy ismétlődően kerül-e kiadásra.

 

 

g.       Üzleti titok: a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden olyan tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása a jogosult - ide nem értve a magyar államot - jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené vagy veszélyeztetné, és amelynek titokban tartása érdekében a jogosult a szükséges intézkedéseket megtette. 

 

 

 

II. Jelen ÁSZF alkalmazási köre

 

 

1.       A jelen ÁSZF valamennyi a Kiadó és Megrendelő között létrejövő szerződésre irányadó kivéve, ha a felek megállapodása ettől eltérően rendelkezik. 

 

 

2.       A Kiadó kiadványaiban és egyéb médiumaiban található hirdetési felületeken a hirdetések a Kiadó és a Megrendelő közötti eseti szerződések alapján kerülnek közzétételre.

 

 

3.        A jelen ÁSZF alkalmazandó minden olyan szerződéses együttműködés esetén is, amelynek a reklámozáson túlmutató célja valamely elektronikus vagy nyomtatott kiadvány létrehozása, a Kiadó általi használatba adása vagy értékesítése, illetve a rendezvényszervezési tevékenység. 

 

 

 

III. A szerződés létrejötte, a megrendelés tartalma

 

 

1.       A Kiadó a megrendelést írásban (levél, fax, e-mail útján) – a jelen ÁSZF mellékletét képező megrendelő kitöltésével a Megrendelő cégszerű aláírásával fogadja el. Amennyiben a megrendelőlap a Kiadó részére fax, vagy e-mail üzenet használatával került megküldésre, úgy a Megrendelő köteles az általa cégszerűen aláírt megrendelőlapot postai úton 15 (tizenöt) napon belül a Kiadó részére megküldeni. Amennyiben az ügyfél a megrendelőlap megküldési kötelezettségét nem teljesíti, úgy a Kiadó az igénybe venni kívánt szolgáltatás teljesítését megtagadhatja, az esetlegesen már nyújtott szolgáltatást felfüggesztheti.

 

 

2.        A szerződés a jelen ÁSZF mellékletét képező megrendelő kitöltése nélkül is létrejön, amennyiben a felek külön íven szerkesztett írásbeli szerződéssel szabályozzák a közöttük lévő jogviszonyt.

 

 

3.       A megrendelésben a Megrendelő hatályos cégkivonatán – az aktuális- szereplő adatokkal egyezően meg kell neveznie

 

 • vállalkozását, 

 • székhelyét vagy állandó belföldi telephelyét, valamint közölnie kell 

 • adószámát és 

 • bankszámlaszámát,

 • számlázási címét,

 • cégjegyzésre jogosult nevét

 • kapcsolattartó személy nevét és elérhetőségét, 

 • valamint a hirdetés témáját, a hirdetendő terméket vagy szolgáltatást, a választott kiadványt, a megjelenés darabszámát, előzetesen egyeztetett időpontját és méretét, rendezvényszervezési tevékenység esetén a megrendelt rendezvény paramétereit. 

 

 

4.       Amennyiben Megrendelő a fenti adatokat nem bocsátja rendelkezésre, úgy a Kiadó jogosult a megrendelést visszautasítani, illetve a létrejött egyedi szerződést azonnali hatállyal felmondani. A megrendelésben Megrendelőnek nyilatkoznia kell a fizetés módjáról. 

 

 

5.       A szolgáltatást igénybe vevő büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik arról, hogy a megrendelőn szereplő adatok a valóságnak mindenben megfelelnek. A valóságnak meg nem felelő adatokat megadó fél az ebből eredő minden kárért korlátlan felelősséggel tartozik.

 

 

6.       Az egyedi szerződés azzal jön létre, hogy a Kiadó a megrendelését, amennyiben minden szükséges adat rendelkezésre áll írásban (levél, fax vagy e-mail útján) 5 (öt) munkanapon belül, a megrendeléssel megegyező tartalommal visszaigazolja. Az esetleges hiányok pótlására vonatkozó felhívás önmagában nem minősül visszaigazolásnak. 

 

 

7.       A Megrendelőnek a megrendeléshez – amennyiben ez nem lehetséges, úgy a visszaigazolásban rögzített határidőre, de legkésőbb a leadási határidőig – nyomdakész hirdetési anyagot kell küldenie kivéve, ha az anyagot az ügynökségtől rendeli meg. 

 

 

8.       Amennyiben az anyag átadása után a Megrendelő részéről a hirdetési anyag tartalma vagy megjelenési módja tekintetében változtatás iránti igény merül fel, úgy ennek bejelentésekor Megrendelő új, nyomdakész anyagról is köteles gondoskodni. Változtatás iránti igény bejelentésének és az új anyag átadásának a leadási határidőig meg kell történni.

 

 

9.        Megrendelő tudomásul veszi, hogy az árlistában szereplő összegek csak a hirdetési felület árára vonatkoznak, így amennyiben a Megrendelő a hirdetés előállításával vagy annak esetleges átdolgozásával, kijavításával a Kiadót bízza meg ezt a Kiadó egyedi, külön díjazásért vállalja.

 

 

10.    Megrendelő kijelenti, hogy az általa közölt adatok és átadott anyag tartalma a valóságnak megfelel, és nem sérti harmadik természetes- vagy jogi személy jogait (így többek között szerzői jogokat, iparjogvédelmi oltalom alatt álló alkotásokhoz fűződő jogokat, megjelölésekhez fűződő jogokat, személyhez fűződő jogokat), valamint a gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. törvény általános és speciális reklámtilalmaiba és reklámkorlátozásokba nem ütközik. Reklámozó tudomásul veszi, hogy az általa közölt adatok valóságáért, a hirdetésben közölt információk helytállóságáért és harmadik személyek fent felsorolt jogainak a hirdetés által történő megsértéséért kizárólag a Reklámozót terheli felelősség.

11.     A Kiadó a Megrendelőtől átvett kéziratos, illetve nyomdakész anyagot csak a Megrendelő kifejezett írásbeli kívánságára küldi vissza. Kiadó ezen anyagokat a hirdetés megjelenését követő 3 (három) hónapig őrzi meg, ezt követően – eltérő írásbeli megállapodás hiányában – az anyagokat megsemmisíti.

 

 

12.     PR cikket a gazdasági reklámtevékenységről szóló törvény és a Magyar Reklámetikai Kódex alapján úgy kell közzétenni, hogy annak hirdetés jellege egyértelműen kiderüljön. A Kiadó a hirdetés jelleg egyértelművé tétele céljából a PR cikket ’hirdetés’ felirattal jelölheti meg. A PR cikk nem álcázhatja annak valódi természetét. A PR cikkben foglalt információ szabatos, kiegyensúlyozott, valós, tárgyilagos és elegendően teljes kell, hogy legyen ahhoz, hogy a fogyasztó meg tudja alkotni saját véleményét a reklámozott áruról. Az információ nem lehet félrevezető azáltal, hogy elferdít, túlzottan kihangsúlyoz vagy elhallgat tényeket.

 

 

13.     Szponzorálás esetén a szponzor nevét illetve az általa megnevezni kért megjelölést az adott lap szponzorációs irányelveivel összhangban úgy kell nyilvánosságra hozni, hogy a szponzorálás tényéről a kiadvány minden olvasója tudomást szerezzen.

 

IV. A Kiadó Szolgáltatásának díja

 

1.        A Megrendelőt a Kiadó által alkalmazott díjak tekintetében - ellenkező megállapodás hiányában - a Kiadó honlapján közzétett tarifatáblázat köti az ott megállapított feltételek szerint.

 

 

2.       A Kiadó valamennyi kiadványára önálló hirdetési árlistát (Médiaajánlatot, tarifatáblázatot) alkalmaz, amely tartalmazza a hirdetési árakat, a technikai adatokat, valamint a hirdetési felületek méreteit és ezek árait, továbbá az általános kedvezménykonstrukciókat. 

 

 

3.       Megrendelő a Médiaajánlat, illetve a tarifatáblázat szerint lekötheti a tárgyévre, vagy a Kiadóval egyeztetve hosszabb időszakra a kedvezményt biztosító hirdetési vagy más szolgáltatás megrendelésére vonatkozó mennyiséget. A kedvezményt biztosító mennyiség lekötését a Kiadó pénzügyi biztosíték rendelkezésre bocsátásához kötheti. Ebben az esetben már az első hirdetés, illetve egyéb szolgáltatás árát is kedvezményesen fizetheti. Amennyiben a Megrendelő a tárgyévre előre lekötött mennyiséget részben lemondja, a kedvezmény elvész. Ez esetben Megrendelőnek a korábban kedvezményesen kifizetett díjakat is megfelelően ki kell egészítenie. 

 

 

4.       Ugyanígy kell elszámolni abban az esetben, ha az év végi összesítéskor a Kiadó kimutatja, hogy Megrendelő a kedvezmény igénybevételekor vállalt hirdetési (vagy egyéb szolgáltatásra vonatkozó) mennyiséget nem tette közzé.

 

 

5.       A Kiadó fenntartja magának a jogot, hogy az árait év közben megváltoztassa, ideértve az éves lekötés után járó kedvezményes árakat is. A hirdetési árak megváltoztatása esetén a Kiadó az új árakat – amennyiben ez a Megrendelőt érinti - a változás hatályba lépését megelőzően legalább 8 (nyolc) nappal köteles írásban megküldeni Megrendelőnek, illetve közzétenni a Kiadó irodáiban, honlapján, illetve megjelentetni a Kiadó érintett kiadványában. 

 

 

6.       A változások közzététele előtt kötött egyedi szerződések esetén – a megjelenés idejétől függetlenül – a Kiadó a régi árakat alkalmazza.

 

 

7.        A Kiadó lehetőséget biztosít Megrendelőnek arra, hogy ha a Megrendelő a Kiadó által meghatározott időpontig formailag mindenben megfelelően a következő gazdasági évre hirdetési felületet leköt, Kiadványt rendel meg, illetve a következő gazdasági évre vonatkozó rendezvények megszervezését rendeli meg, a régi tarifatáblázat árait érvényesíti. Amennyiben a Megrendelő az így lekötött szolgáltatást nem tölti ki a gazdasági év folyamán, s az eltérés mértéke az előzetesen lekötött szolgáltatások értékének 10 (tíz) %-nál nagyobb, akkor a Megrendelő a kedvezményt elveszíti, és a Kiadó az adott gazdasági év tarifatáblázatának árait érvényesítheti.

8.       Amennyiben a megrendelt hirdetés vagy kiadvány a leadási határidő elmulasztása, vagy inzertben megjelentetésre kerülő termékek késedelmes leszállítása miatt nem jelent meg, Megrendelő az egyedi szerződés teljes díját köteles megfizetni.

 

V. Lemondás

 

1.      A már megrendelt szolgáltatást jogosult a Megrendelő a Kiadó visszaigazolásában megjelölt határidőig (lemondási határidő) írásban további jogkövetkezmények nélkül lemondani, vagy a hirdetéssel kapcsolatban későbbi megjelentetésre vonatkozó megrendelést benyújtani.

 

 

2.       A lemondási határidő elteltét követően a megjelenés időpontjára vonatkozó módosítás benyújtására nincs lehetőség. A Kiadó ebben az esetben az eredeti megrendelés szerinti időpontban teszi a hirdetést közzé, vagy – a Megrendelő kifejezett, írásbeli kérésére – a közzétételt mellőzi, de a Megrendelő ez esetben is köteles a hirdetési összeg 50%-nak megfizetésére.

Az anyagleadási határidő letelte utáni lemondás esetén a Megrendelő a teljes hirdetési összeget köteles megfizetni akkor is, ha nem kíván hirdetési anyagot megjelentetni.

Anyagleadási határidőnek a lehető legkésőbbi időpontot jelöljük meg, késedelmes anyagleadásból származó költségeket a Kiadó a Megrendelőre hárítja. A Kiadó akkor is felszámolja a megrendelt hirdetésekért járó díj teljes összegét, ha a hirdetés anyaga a megadott anyagleadási határidőn belül nem érkezik be és így a megrendelt hirdetés megjelentetése lehetetlenné válik.

 

 

 

 

VI. Fizetési feltételek

 

 

1.        A Kiadó a Megrendelő felé a számlákat – eltérő megállapodás hiányában – a megjelenést illetve a szolgáltatás teljesítését követően állítja ki 8 (nyolc) naptári napos fizetési határidővel. A Kiadó a számlához támpéldányt mellékel. Inzertek esetén Kiadó kizárólag a teljes példányszámra vonatkozó megrendelés esetén mellékel az inzertet is tartalmazó támpéldányt.

2.       Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk. 301./A §.-ban foglalt mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni. Amennyiben a Megrendelő felhívásra sem teljesíti fizetési kötelezettségét, a Kiadó jogosult a késedelmi kamat felszámításán túl a fennálló szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy az esedékes megrendelések teljesítését felfüggeszteni, az új megrendelések elfogadását megtagadni a tartozás rendezéséig, vagy az előre fizetést kikötni.

 

 

3.       A Kiadó jogosult új Megrendelő (azaz olyan Megrendelő, akinek a megrendelés napját megelőző 12 hónapban a Kiadó által képviselt egyik kiadványban sem jelent meg hirdetése, illetve a megrendelés napját megelőző 12 hónapban a Kiadó egyéb szolgáltatását sem vette igénybe) esetében valamint olyan Megrendelő esetében, aki (közvetlenül vagy a megbízásából eljáró reklámszolgáltatón vagy hirdetési ügynökségen keresztül) a Kiadóval szemben a megrendelés napját megelőző 12 hónapban fizetési késedelembe esett, előrefizetést kikötni, melyet a Megrendelőnek a Kiadó által kiállított számla fizetésihatáridejéig kell teljesítenie. 

 

 

4.       A fizetés elmaradása esetén a Kiadó az adott megrendelést nem köteles elfogadni, illetve a már létrejött egyedi szerződéseket azonnali hatállyal felmondhatja. A Kiadó a hirdetés ellenértékének beérkezéséig nem köteles a hirdetés közzététele iránt intézkedni. 

 

 

 

VII. Felelősségi szabályok

 

 

1.    A Megrendelő felel minden olyan hibáért és kárért, amely az általa biztosított eredeti anyagok (ábrák, grafikák, emblémák) rossz minőségéből vagy hiányosságából fakad. A nyomdai megjelenítés során megfelelő eredetik esetén is előfordulhatnak kismértékű szín- és tónusbeli eltérések, amelyek azonban nem minősülnek hibás teljesítésnek. Az elektronikus formában (CD, e-mail, FTP tárhely) elküldött hirdetés esetén a hirdetés kinyomtatott változatát (kromalint, vagy proof-ot) is mellékelni kell, mert ennek hiányában az esetlegesen bekövetkező esztétikai, szöveg és/vagy színhibákért a Kiadó, illetve az Ügynökség felelősséget nem vállal, és ebben az esetben a Megrendelő hibás teljesítésre hivatkozva díjcsökkentés iránti igényt nem érvényesíthet a Kiadóval szemben.

 

 

2. A Kiadó a megrendelés leadását követő változtatásból eredő hibáért csak akkor felelős, ha a Megrendelővel előzetesen nem közölte írásban, hogy a kért változtatás nem teljesíthető. Az Ügynökség és a Kiadó a leadási határidőt követően leadott és esetlegesen teljesített módosításokkal kapcsolatos felelősségét kizárja. A változtatásokkal okozott többletköltségek minden esetben a Megrendelőt terhelik. Amennyiben a Megrendelőnek folyamatos, több hirdetés, illetve kiadvány megjelentetésére vonatkozó szerződése van, és a következő szám leadási határidejének lejártáig nem ad át új anyagot, a Kiadó automatikusan a legutolsó megjelent hirdetést ismétli meg.

 

 

3. A megjelent reklámért a gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. törvény figyelembe vételével a Kiadó és az Ügynökség egyetemlegesen felel a Reklámozóra és a minőségtanúsításra vonatkozó adatok beszerzésére, a reklámjelleg illetve a környezetvédelmi szempontú minősítés közlésére, továbbá a megjelenés szerinti állam általános és különös reklámtilalmaira vonatkozó szabályok megsértése esetén.

 

 

4.       A Megrendelő ezennel visszavonhatatlanul átvállalja a Kiadótól, illetőleg a reklám közzétevőjétől az általa igénybe vett szolgáltatással kapcsolatban a reklámozóval és a reklámszolgáltatóval szemben felmerülő egyetemlegesen fennálló mindazon bírságot, kártérítést és költséget, amit jelen szerződés Megrendelő általi megszegése folytán az illetékes hatóságok vagy harmadik személyek az Ügynökséggel, vagy a Kiadóval szemben érvényesítenek.

 

 

5.        Ezen felelősség- és tartozásátvállalás alapján Megrendelő köteles a Kiadó helyett a hatósággal, illetőleg a jogosulttal szemben közvetlenül helytállni, a hatóságnak, illetve a jogosultnak az esedékességkor megfizetni az előzőekben említett bírságot, kártérítést és költséget, vagy ha azt már az Ügynökség, Kiadó megtérítette, Megrendelőnek a Kiadóval szemben van megtérítési kötelezettsége.

 

 

6.       A Megrendelő kizárólagosan felel az általa közölt adatoknak, és minőségtanúsításnak a valódiságáért, továbbá az összehasonlító-, a burkolt- és a tudatosan nem észlelhető reklám tilalmára vonatkozó rendelkezések megsértése esetén.

 

 

7.        A hirdetéseket Kiadó a reklám jelleg felismerhető feltüntetésével és a környezettől elkülönítve teszi közzé.

 

 

8.       Ha Megrendelő által kész filmen vagy számítógépes adathordozón leadott anyagban meglévő hibák a Kiadónak történt átadáskor nem voltak vagy csak aránytalan nehézséggel lettek volna felismerhetők és emiatt a hirdetés hibásan jelenik meg, továbbá, ha Megrendelő a próbalenyomatot jóváhagyta, a Kiadó a hibás teljesítésért nem felel. Nem felel a Kiadó a sorozatban megjelenő hirdetésben meglévő hibáért sem, ha a Megrendelő az eredeti megjelenést követő 5 (öt) nappal, de legfeljebb a következő kiadvány hirdetési lapzártáját megelőző napig nem élt reklamációval.

 

 

9.     Minden egyéb, a Kiadó vagy a nyomda (ill. egyéb médium előállítója) terhére felróható súlyos teljesítési hiba esetén, Megrendelő a hirdetés ismételt, kifogástalan megjelenését kérheti a Kiadótól, míg kisebb hibák esetén a hibával arányos értékű kedvezményre tarthat igényt. 

 

 

10.     A Megrendelő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy Kiadóval szemben kárigény csak a hirdetési ár, illetve az igénybe vett szolgáltatás árának mértékéig érvényesíthető. A Kiadó kártérítési felelőssége kizárólag a tényleges közvetlen károkra korlátozódik, és a Kiadó kifejezetten kizárja a felelősségét bármiféle közvetett vagy következményi illetve biztatási jellegű kárért, ideértve többek között az elmaradt hasznot, a költségeket illetve a nem vagyoni kárt is. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Médiaajánlatban meghatározott hirdetési és az egyéb szolgáltatások árai a jelen és az ÁSZF egyéb pontjaiban meghatározott felelősségkorlátozásokra tekintettel lettek az adott mértékben megállapítva.

 

 

11.     A Megrendelő mindennemű reklamációt a hirdetés megjelenését, illetve a szolgáltatást igénybevételét követő 15 (tizenöt) naptári napon belül köteles a Kiadónak írásban bejelenteni. A határidő elmulasztás jogvesztést eredményez. 

 

 

 

VIII. Szerzői jog

 

 

1.       Jelen ÁSZF és az alapján megkötendő szerződések tekintetében a Megrendelő által Kiadó részére átadott kreatív anyagok tekintetében a Kiadó díjtalan felhasználási joggal rendelkezik, mely kiterjed a szerződés teljesítéséhez szükséges terjedelemben valamennyi felhasználási módra. 

 

 

2.       A Kiadó Általános Szerződési Feltételeinek alkalmazása során felhasználási módnak minősül különösen a mű többszörözése, terjesztése, kiállítása, nyilvánossághoz közvetítése sugárzással vagy más módon, illetve erre irányuló megrendelés esetén a mű átdolgozása. 

 

 

3.       A szerzői jogokkal rendelkező Megrendelő jelen ÁSZF elfogadásával hozzájárulását adja a mű felhasználásához. A Megrendelő a szerződés teljesítésének lehetővé tétele érdekében köteles végrehajtani a felhasználáshoz elengedhetetlen vagy nyilvánvalóan szükséges, a mű lényegét nem érintő változtatásokat. Ha a Megrendelő e kötelezettségének nem tesz eleget, vagy nem tud eleget tenni, a Kiadó a változtatásokat hozzájárulása nélkül is végrehajthatja. Ettől eltekintve a Kiadó köteles a mű integritásának megőrzésére és torzításmentes felhasználására.

 

 

4.       A Kiadó a szerzői jogi védelem alatt álló művet csak annyiban használhatja fel, amennyiben az a szerződés teljesítéséhez feltétlenül szükséges, harmadik személynek a felhasználásra engedélyt nem adhat.

 

 

 

IX. Alkalmazandó jog, bírósági kikötés

 

 

1. Jelen ÁSZF és az ahhoz kapcsolódóan megkötött szerződések esetén a Magyar Köztársaság jogrendszere és a hatályos magyar jogszabályok irányadóak.

 

 

2. Az esetleges vitás kérdések rendezésénél – amennyiben ezekre az egyedileg megkötött szerződés illetve jelen ÁSZF nem tartalmaz rendelkezést – a felek kötelesek egyeztetést kezdeményezni, és a vitás kérdéseket békés úton rendezni a hatályos jogszabályok és a Magyar Reklámetikai Kódex előírásait figyelembe véve. Ha a felek a vitát egyeztetéssel nem tudják rendezni, úgy jogvita esetére a megfelelő hatáskörrel rendelkező budapesti székhellyel bíró törvényszék, vagy bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

 

 

 

X. Titoktartási kötelezettség

 

 

1.       Jelen ÁSZF tekintetében üzleti titoknak minősül minden olyan információ, adat, irat, amelyet a felek egymással közölnek, így különösen:

 

 

a)     a másik fél működésével, gazdálkodásával, tevékenységével kapcsolatos adat; 

 

 

b)    a másik szerződő fél ügyfeleivel kapcsolatos adatok és információk, így különösen ügyfeleinek üzleti, vagyoni helyzetére, személyére, továbbá a munkavállalóira, üzleti partnereire, közvetlen vagy közvetett tagjaira (tulajdonosaira) és leányvállalataira valamint azok ügyfeleire vonatkozó adatok; 

 

 

c)     a másik fél által alkalmazott üzleti és technikai eljárások, tulajdonát képező szoftverek, know-how-k, és egyéb szellemi alkotások, függetlenül attól, hogy azok szabadalmi, védjegy vagy egyéb jogi oltalom alatt állnak-e, illetve hogy ilyen jogi védelemre alkalmasak-e;

 

 

d)    valamint egyéb olyan információ, adat vagy irat, melynek nyilvánosságra kerülése a másik fél gazdasági érdekét sértené, és amelynek titokban tartása érdekében a jogosult a szükséges intézkedéseket megtette. 

 

 

2.       A felek a szerződés megkötése és teljesítése során a másik féllel kapcsolatosan tudomására jutott üzleti titok megtartására kötelesek, és a másik félről tudomásukra jutott üzleti titkot csak a szerződés teljesítésének érdekében használhatják fel, a másik fél hozzájárulása nélkül nyilvánosságra nem hozhatják.

 

 

3.       A felek kijelentik, hogy közöttük létrejövő bárminemű szerződés vagy megállapodás tartalmát, illetve a felek között bármilyen úton történt kommunikációt (tárgyalás, levelezés, telefonbeszélgetés, stb.) bizalmas információként kezelik, azt harmadik személy részére nem szolgáltatják ki, valamint egyéb módon sem élnek vissza vele.

 

 

4.       A szerződő felek időbeli korlátozás nélkül felelnek a titoktartási kötelezettségük megszegésével okozott minden kárért, mind polgári jogi, mind büntetőjogi szempontból. 

 

 

 

XI. A Hirdetési Szerződésre vonatkozó speciális rendelkezések

 

 

1.       Ezen pont alkalmazása során Megrendelő alatt a Reklámozót kell érteni.

 

 

2.       A hirdetési tevékenységet a gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. törvény szabályozza.

 

 

3.       Amennyiben a hirdetés megrendelését reklámozói oldalon is ügynökség végzi, úgy meg kell neveznie ügyfelének nevét, címét, adószámát is, illetve a hirdetés témáját, a hirdetendő terméket vagy szolgáltatást, a választott kiadványt, a megjelenés darabszámát, előzetesen egyeztetett időpontját és méretét. 

 

 

4.       Ha a hirdetendő termék vagy szolgáltatás bejelentéshez kötött vagy engedélyköteles, a Reklámozónak az erről szóló igazolást is csatolnia kell. Egészségügyi termék megjelentetése esetén a kiadvány megjelenésével érintett állam jogrendje szerint érvényes forgalomba hozatali engedély illetve az érvényes betegtájékoztató másolatát kérjük jelen szerződéshez mellékleteként csatolni.

 

 

5.        Az inzertek megrendelésével egyidejűleg Reklámozó szórólap esetén minimum 10 db, katalógus és termékminta esetén minimum 15 db mintát bocsát Kiadó rendelkezésére. A Reklámozó a minta átadásával egyben kötelezettséget vállal arra, hogy a megjelentetésre kerülő teljes termékmennyiség az átadott mintával minden paraméterében megegyezik. A Reklámozó tudomásul veszi, hogy az előzetesen átadott minta és az inzertekhez leszállított termékek között minőségbeli különbségből eredő mindennemű kár teljes egészében őt terheli.

 

 

6.       Amennyiben Reklámozó közvetlenül az ügynökségtől rendeli meg hirdetéseit, a Reklámozó köteles a minőségvizsgálati vagy megfelelőség tanúsítási dokumentumokat az adott termékre vonatkozó első megrendelés alkalmával a megrendeléshez csatolni. 

 

 

7.       Ha a reklámozni kívánt áru nem esik előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség tanúsítási kötelezettség alá, úgy Reklámozónak az erről szóló hivatalos nyilatkozatát kell az adott termékre vonatkozó első megrendelés alkalmával csatolnia a megrendeléshez.

 

 

8.       Az inzerteket a Kiadó 10, illetve 15 db minta megküldését követően igazolja vissza.

 

 

9.       A hirdetés megjelentetésére csak a szerződés létrejötte után kerülhet sor. Az egyedi reklámszerződés a visszaigazolás napján lép hatályba a visszaigazolásban szereplő feltételekkel. 

 

 

10.    Reklámozó tudomásul veszi, hogy a Kiadó kiadványainak nyomtatott példányszámát a szezonalitástól és a várható kereslettől függően még abban az esetben is megváltoztathatja, ha a megrendelést már korábban visszaigazolta. A Reklámozó tudomásul veszi, hogy a kiajánlott és a ténylegesen nyomtatott példányszám közötti +/- 10% különbség előfordulhat. Amennyiben a ténylegesen nyomtatott példányszám nem több mint 10%-kal kevesebb a visszaigazoltnál, a Reklámozónak kártérítési vagy megtérítési igénye nem keletkezik, amennyiben pedig a ténylegesen nyomtatott példányszám 10%-al több a visszaigazoltnál, a Reklámozó nem tartozik pótlólagos díjat fizetni. 

 

 

11.    Reklámozó tudomásul veszi, hogy nem jogosult sem kártérítésre, sem díjvisszatérítésre, amennyiben a nyomtatott példányszám változása miatt az inzertálásra megrendelt és leszállított mintamennyiség egy része megmarad vagy a példányok egy részében nem kerül elhelyezésre. Amennyiben a nyomtatott a visszaigazolásban jelzett példányszámhoz képest növekszik és a Reklámozónak nem áll rendelkezésére a megnövekedett mennyiséghez elegendő minta, a Reklámozó jogosult dönteni arról, hogy a Kiadó mely területeken terjesztésre kerülő lapokban ne jelentesse meg a mintákat. Amennyiben a nyomott példányszám a visszaigazolásban jelzett példányszámhoz képest csökken és a Reklámozó a mintákat már leszállította, a Reklámozó eldöntheti, hogy a visszaigazolás szerinti áron a Kiadó más kiadványában kéri a minta megjelentetését, vagy a fel nem használt mennyiséget visszaszállíttatja. Ebben az esetben a Kiadó gondoskodik a megmaradt minták visszaszállításáról. 

 

 

12.    A Reklámozó tudomásul veszi, hogy nem tehető közzé olyan hirdetés, amely 

 

 

a)     jogszabályba ütközik, vagy sérti a Magyar Reklámetikai Kódex normáit;

b)    a reklámfelületet tartalmazó kiadvány arculatával, szellemiségével nem összeegyeztethető;

 

 

c)     a Kiadó hirdetési piaci és/vagy üzleti érdekeit közvetlenül vagy közvetett módon sérti (például a Kiadó lapjainak olvasói körére épülő harmadik félnek értékesített hirdetési felületeket tartalmazó kiadványok);

 

 

d)    technikai illetve terjedelmi okból nem teljesíthető;

 

 

e)     a Kiadó továbbá jogosult a visszaigazolás ellenére az inzertek megjelentetését visszautasítani, ha a Kiadó részére átadott minták súlyukban, méretükben, vagy egyéb paraméterükben nem egyeznek meg a megrendelőben rögzített mennyiséggel.

 

 

A mintamennyiség előzetes rendelkezésre bocsátását elmulasztó hirdetések megrendelést a Kiadó nem köteles elfogadni, illetve a már megkötött egyedi reklámszerződéseket jogosult felmondani, jogszabályba való ütközés esetén pedig azonnali hatállyal felmondhatja, még abban az esetben is, ha azokat korábban visszaigazolta.

13.    A teljesítés megtagadása esetén a Kiadót kártérítési kötelezettség nem terheli. 

 

 

14.    Amennyiben a Reklámozó vitássá teszi a Kiadó azon álláspontját miszerint a leadott kreatív anyag jogsértő tekintettel arra, hogy a hirdetés szövege a Magyar Reklámetikai Kódex, a gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű közlemények magyar nyelvű közzétételéről szóló 2001. évi XCVI. törvény, illetve más jogszabály rendelkezéseibe ütközik, és Megrendelő a hirdetés megjelentetéséhez ragaszkodik. Ebben az esetben az ügynökség kikérheti az Önszabályozó Reklámtestület állásfoglalását, vagy a Kiadó a jogszabályok megsértéséből eredő felelősség külön íven történő írásbeli Reklámozó által történő átvállalása esetén hozzájárulhat a hirdetés megjelentetéséhez biztosíték adása mellett, melynek összegét az esetleges büntetés, kártérítés összege alapul vételével a Kiadó jogosult egyoldalúan megállapítani. Amennyiben a hirdetés szövegének vitás része a vállalkozás neve, megjelölése, illetve árujelző (ideértve a védjegyet és földrajzi árujelzőt), úgy a Kiadó bármikor követelheti az erre vonatkozó okirat (pl. védjegyokirat) bemutatását.

 

 

15.    Amennyiben az azonnali hatályú felmondásra kerül sor, és az azonnali hatályú felmondásra okot adó körülményre az egyedi reklámszerződés megkötését követően derül fény, úgy a Megrendelő köteles a Kiadónak a hirdetés teljes árának megfelelő összegű kötbért fizetni.

 

 

16.     A Megrendelő tudomásul veszi, hogy hirdetéseiben (ideértve az inzertként elhelyezésre kerülő anyagokat is) nem használhatja fel a Kiadó, illetve az ügynökség által képviselt lapok emblémáját, betűtípusát, tördelését és a hirdetés nem keltheti az olvasóban azt a látszatot, mintha az adott magazin szerkesztősége által készített anyag lenne. Ebben az összefüggésben a szponzoráció kivételt képez.

 

 

17.     A Reklámozónak a hirdetés szövegét a magyar helyesírás szabályainak megfelelően kell a Kiadó rendelkezésére bocsátania a Magyar Tudományos Akadémia által közzétett helyesírási szabályoknak és a gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá az egyes közérdekű közlemények magyar nyelvű közzétételéről szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően kell elkészítenie. A Kiadó a hirdetés szövegében a magyar helyesírás szabályainak megfelelő javításokat a Reklámozóval való egyeztetés nélkül is elvégezheti. Ha a Kiadó megítélése szerint a hirdetés szövegében - értelmezési probléma miatt vagy egyéb okból - érdemi változtatásra is szükség van, ezt a Reklámozóval egyeztetve kell elvégezni.

18.    A Kiadó csak a Megrendelő kifejezett írásbeli kérésére köteles próbalevonatot küldeni. Amennyiben a Megrendelő a próbalevonatot a leadási határidőig visszaküldi, a Kiadó a kért változtatásokat figyelembe veszi. Ha határidőn belül változtatás iránti kérelem nem érkezik, ill. a Megrendelő nem kér próbalevonatot, úgy a Kiadó a hirdetést elfogadottnak tekinti.

 

19.     Ha a megfelelő időben leadott hirdetés a Megrendelő kívül álló okból nem jelenik meg, a Megrendelő jogosult a hirdetést a Kiadó útján egyeztetett más kiadványszámban megjelentetni vagy – választása szerint – a szerződést írásban felmondani.

 

 

20.    A hirdetésnek a kiadványban való elhelyezésére vonatkozó speciális kérelmet a kiadvány struktúrájától és az igények számától függően fogad el a Kiadó. Az ilyen igényt a szerződés megkötése előtt a Reklámozó a Kiadóval egyezteti, majd a Kiadó a Reklámozónak visszaigazolja. A speciális elhelyezést a Kiadó felár ellenében vállalja. Amennyiben az egyeztetés ellenére a hirdetés nem a kért speciális helyen jelenik meg, a Kiadóval szemben, kárigény nem érvényesíthető, azonban a megállapodásban megjelölt speciális helyért számított felárat a Kiadó nem érvényesíti. A speciális elhelyezési lehetőségeket a Médiaajánlat tartalmazza. 

 

 

21.    Reklámozó tudomásul veszi, hogy amennyiben nem kér speciális elhelyezést, úgy a hirdetés elhelyezését a Kiadó határozza meg. Reklámozó tudomásul veszi továbbá, hogy a hirdetés vizuális- és szövegkörnyezetével kapcsolatban semmiféle igényt nem támaszthat. Kiadó vállalja azonban, hogy a hirdetéssel azonos oldalon (csak oldalon, nem oldalpáron)nyilvánvalóan konkurens reklámozó hirdetését nem közli, kivéve, ha a Reklámozó ezt kéri, a termék hirdetéskezelési hagyományai ezt a gyakorlatot követik, és ezt a Reklámozóval a hirdetés megrendelése előtt a Kiadó közölte, vagy az oldal tematikus hirdetési oldalként funkcionál.

 

 

22.     Hirdető tudomásul veszi, hogy meghatározatlan helyre szóló megrendelés esetén az inzertek akár példányonként eltérő helyre, illetve konkurens hirdetés mellé kerülhetnek, és ezért a Kiadóval szemben díjcsökkentés iránti igény nem érvényesíthető.

 

 

23.    Reklámozó nem jogosult arra, hogy a lemondott reklámhelyet másik Reklámozónak átadja.

 

 

 

XII. Kiadói tevékenységre, illetve a kiadványokra vonatkozó speciális rendelkezések

 

 

1.       A Business Publishing Services Kft. kiadói tevékenységére vonatkozóan alkalmazni kell az előző, XI. pontban körülírt, a hirdetési szerződésre vonatkozó rendelkezéseket tekintettel arra, hogy a kiadványok főként hirdetésekből tevődnek össze.

 

 

2.       Az értelmező rendelkezéseknek megfelelően kiadvány alatt kell érteni a Business Publishing Services Kft. által megjelentetett nyomtatott vagy elektronikus úton létrehozott gyűjteményes művet, annak kiadási periódusától függetlenül.

 

 

3.       Ezen pont vonatkozásában különbséget kell tenni a Kiadó saját kiadványai és a Megrendelő által megrendelt egyedi kiadványok vonatkozásában.

 

 

4.       Amennyiben a Kiadó a Megrendelő egyedi igényei szerint hoz létre kiadványt, a tarifatáblázat alapján külön díjat számol fel az egyes szolgáltatások igénybevételéért (szerkesztés, grafika, nyomda stb.). Amennyiben a Megrendelő a Kiadót a Kiadvány előállításához szükséges valamennyi munkafolyamattal megbízza (teljeskörű kiadói tevékenység), úgy annak megszervezéséről és összehangolásáról a Kiadó köteles gondoskodni. A Kiadó köteles egyeztetni a Megrendelővel a kiadvány tervezetének elkészültekor, illetve a munkafolyamatok során bármikor, amikor a Megrendelő igényeivel kapcsolatos kérdés merül fel, illetve abban az esetben, ha a Megrendelő valamely kérésének megvalósítása a Kiadónak fel nem róható okból akadályba ütközik. A Megrendelőnek a kérdés feltevésétől illetve a probléma felvetésétől számított 15 (tizenöt) napja van, hogy a szükséges választ megadja, ellenkező esetben a Kiadó jogosulttá válik a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a tisztázatlan kérdés miatt a szerződés nem teljesíthető.

 

 

5.       A Kiadó csak a hatályos jogszabályoknak és a helyesírás szabályainak minden tekintetben megfelelő tartalommal rendelkező kiadványok kiadásához járul hozzá.

 

 

6.       A Megrendelő jelen ÁSZF elfogadásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Kiadó által létrehozott saját kiadványát más megrendelők számára, akár hasonló tartalommal is kiadhatja. Ez nem érinti a felek szerződése során a Kiadó tudomására jutott üzleti titkokat, illetve a szerzői jogi védelem alatt álló tartalmakat.

 

 

7.       Amennyiben a Megrendelő a kiadvány értékesítésére is szerződést kíván kötni a Kiadóval, úgy arra külön szerződést kell kötnie, melyre a XIII. pont rendelkezései irányadóak.

 

 

 

XIII. Termékértékesítésre vonatkozó speciális rendelkezések

 

 

1.   Jelen pont értelmében termékértékesítés alatt a Kiadó által kiadott online és nyomtatott kiadványok és a Business Publishing Services Kft. egyéb termékeinek forgalmazását kell érteni.

 

 

2.   A Kiadó kizárólag a saját kiadványainak illetve az általa egyedi megrendelés alapján kiadott kiadványok értékesítését vállalja.

 

 

3.   A Kiadó és a Megrendelő a szállítási feltételeket egyedileg határozzák meg. Ellenkező megállapodás hiányában az értékesítendő kiadványok elszállításáról a Megrendelő köteles gondoskodni. A fuvar megszervezését a Kiadó csak felár ellenében vállalja.

 

 

4.   Az átadás illetve a teljesítés helye a Kiadó telephelye. Az átadás-átvétel igazolása a szállítólevél aláírásával történik.

 

 

5.   A Kiadó köteles a kiadványokat biztonságos csomagolással ellátni, amely alkalmas arra, hogy a szállítás illetve a tárolás során esetlegesen fellépő sérülésektől megóvja.

 

 

6.   A Megrendelő az átvételtől számított legrövidebb időn belül köteles a megrendelt mennyiség és minőség ellenőrzésére. Kifogásait haladéktalanul köteles a Kiadóval közölni, és a rendelkezésére álló bizonyítékokat a Kiadónak átadni. A kifogás közlésére a Megrendelőnek 30 napja van az átvételtől számítva.

 

 

7.   Amennyiben a Megrendelő alapos ok nélkül nem veszi át a megrendelt termékeket, a Kiadó jogosult naponta 1% raktározási díjat felszámítani.

 

 

 

XIV. Rendezvényszervezésre vonatkozó speciális rendelkezések

 

 

1.   A Kiadó rendezvényszervezési tevékenységének célja a Kiadó cég bemutatása, megismertetése a leendő Megrendelőkkel, a Kiadó termékeinek népszerűsítése, közvetítése a célközönség felé, a tartós ügyfelekkel való kapcsolattartás, illetve szakmai konferenciák szervezése.

 

 

2.   Ezen tevékenység keretében a Kiadó gondoskodik minden szervezési feladat lebonyolításáról, értve ezalatt különösen:

 

 

 • a helyszín biztosítása, terem bérlése;

 • kiszolgáló személyzet biztosítása;

 • technika felszerelésekről való gondoskodás (hangosítás, projektor, laptop stb.);

 • szponzorokkal történő szerződéskötés;

 • reklámanyagok, szórólapok, ajándékok legyártása, hirdetések a rendezvény időtartamára történő kihelyezése;

 • dekoráció;

 • étel-ital megrendelése;

 • fellépők leszervezése;

 • egyéb tevékenységek.

 

 

3.   A rendezvény jellegétől függően a részvételt a Kiadó részvételi díj megfizetéséhez kötheti, aminek megfizetése történhet a helyszínen készpénzben, vagy a részvétel visszaigazolását követően átutalás útján. A Kiadó az egyes rendezvények esetén a meghívás közlésével tájékoztatja a meghívottakat a részvételi felvételekről.

 

 

4.   A Kiadó az általa szervezett rendezvények során termékértékesítési tevékenységet is gyakorolhat.

 

 

5.   A Kiadó fenntartja magának a jogot arra, hogy a rendezvények során megkötött egyedi szerződések esetén extra kedvezményt biztosítson a tarifatáblázatban feltüntetett árakhoz képest. A kedvezmény mértékét a rendezvényről szóló tájékoztatóban közli a Kiadó.

 

 

XV. Egyéb rendelkezések

 

 

1.   Az ÁSZF alkalmazása során a felek kijelentik az abban foglaltak maradéktalan teljesedésbe menéséhez szükséges fokozott együttműködési kötelezettséggel és a folyamatos kapcsolattartás szükségességével tisztában vannak. Ennek megfelelően a felek kötelezettséget vállalnak a fokozott együttműködési kötelezettség teljesítésére, és ennek keretében kötelezik magukat jelen ÁSZF alapján vagy egyébként a megállapodás céljának teljesüléséhez szükséges bármely közlés, jognyilatkozat vagy jogcselekmény haladéktalan megtételére, amennyiben az a jelen megállapodás céljával vagy tartalmával egyezik. Az együttműködési kötelezettséget megszegő fél minden ebből eredő kárért korlátlan kárfelelősséggel tartozik.

 

 

2.   A jelen ÁSZF alapját képező megállapodás megkötésével a felek között e tárgyban létrejött minden korábbi megállapodás, a felek bármelyike által tett ajánlat vagy javaslat hatályát veszti, ilyenre továbbiakban kellő alappal egyik fél sem hivatkozhat.

 

 

3.   Az ÁSZF alkalmazása során a felek képviselői kijelentik, hogy az ÁSZF alapját képező megállapodás megkötéséhez szükséges minden törvényes képviseleti joggal és felhatalmazással rendelkeznek, a jelen megállapodás az általuk képviselt felet maradéktalanul jogosítja és kötelezi.

 

 

4.    Az ÁSZF alkalmazása során a felek rögzítik, hogy bejegyzett mivoltukat hatályos cégkivonattal, valamint képviselőik saját személyüket személyi igazolvánnyal, illetve útlevéllel igazolták, ezen okiratok bemutatása kölcsönösen megtörtént. A felek kijelentik továbbá, hogy felhatalmazásuk érvényes a jelen megállapodás alapján szükséges bármely jognyilatkozat vagy jogcselekmény megtételére, a jelen megállapodás szerinti bármely jognyilatkozat vagy jogcselekmény megtételéhez semmilyen további jogszabályi, tulajdonosi vagy testületi felhatalmazás nem szükséges.

 

 

5.   Az ÁSZF alkalmazása során a felek kijelentik, hogy a megállapodásból eredő minden jogkövetkezménnyel, a felekre háruló jogokkal és kötelezettségekkel tisztában vannak és a jelen megállapodás megkötésével ezen állapot megvalósulása érdekében járnak el.

 

 

6.    A felek egyező akarattal a kötelező írásbeliséget kötik ki, így jelen ÁSZF és az annak alapját képező megállapodás minden értelmezése vagy kiegészítése csak írásban, a felek által közösen aláírva és teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalva érvényes. Ezen kellékeknek meg nem felelő okiratra, továbbá szóbeli vagy ráutaló magatartással tett közlésre, mint érvényes és hatályos jognyilatkozatra, egyik fél sem hivatkozhat.

 

 

7.   A felek megállapodnak abban, hogy az ÁSZF alapján minden közlést – ellenkező megállapodás hiányában – a másik félnek jelen ÁSZF alapját képező megállapodás fejrészében megjelölt címére kell küldeni. Amennyiben bármelyik fél ezen adataiban változás következik be, úgy erről bizonyítható módon köteles a másik felet írásban tájékoztatni, e tájékoztatás elmaradásának hiányában az eredeti címre küldött közlés érvényesnek és hatályosnak tekintendő.

 

 

8.    A felek megállapodnak abban, hogy az írásbeli közléssel azonos érvényűnek tekintik a telefax útján eszközölt közlést is, azonban azt a tényt, hogy a közlést a másik fél cégjegyzésre jogosult képviselője átvette, a közlést eszközlő félnek kell kétség esetén bizonyítania. A sikertelen bizonyítás a közléssel élő fél terhére esik.

 

 

9.   Ha a jelen ÁSZF vagy az annak alapját képező megállapodás rendelkezései érvénytelenek és /vagy alkalmazhatatlanok, a feleknek ésszerűen elvárható mértékben minden szükséges intézkedést meg kell tenniük, hogy az alkalmazhatatlan és/vagy érvénytelen rendelkezést egy érvényes és alkalmazható olyan rendelkezéssel helyettesítsék, amely a leginkább hasonlít az érvénytelen és/vagy alkalmazhatatlan rendelkezés kereskedelmi, gazdasági, pénzügyi és jogi hatásához, mindezt annak érdekében, hogy a jelen megállapodás érvényességét és alkalmazhatóságát fenntartsák. Amennyiben nem lehetséges az ilyen érvénytelen és/vagy alkalmazhatatlan rendelkezés helyettesítése, vagy a felek a helyettesítő rendelkezés tartalmában nem tudnak megegyezni, az érvénytelen és /vagy alkalmazhatatlan részt a megállapodástól el kell különíteni és az így megmaradó részt kell kötelező erejűnek tekinteni, úgy mintha az érvénytelen és/vagy alkalmazhatatlan rendelkezések nem lettek volna a megállapodás részei, feltéve, hogy az ilyen rendelkezések érvénytelensége és/vagy alkalmazhatatlansága eredményeként a feleket megillető jogok nem csorbulnak lényegesen. Amennyiben érvénytelenség és/vagy alkalmazhatatlanság következtében jelen megállapodás célja hiúsul meg, úgy az érvénytelenség és/vagy alkalmazhatatlanság az egész megállapodásra kihat.

 

 

XVI. Az Általános Szerződési Feltételek közlése és hatálya

 

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek 2012. november 15. napjától visszavonásig, illetve a módosítások hatályba lépéséig maradnak hatályban, az esetleges módosításokról a Kiadó azok hatályba lépése előtt 15 (tizenöt) nappal hivatalos értesítést küld a Megrendelő részére. Jelen ÁSZF-nek a Megrendelővel való megismertetéséről a Kiadó oly módon gondoskodik, hogy azt a megkötött keretszerződésekhez mellékeli, ill. keretszerződéssel nem rendelkező Megrendelő esetében az első megrendelés visszaigazolásakor megküldi. Az ÁSZF mindenkori hatályos és teljes szövege a Kiadó hirdetésfelvevő helyein, valamint és a Kiadó és székhelyén és irodáiban közzétételre kerül és megtekinthető.

A weboldalunk használata közben szükséges, azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak ( 2011. évi CXII. törvény).

Kelt: Budapest, 2017. január 2.

bottom of page